Zlínský kraj si nechá vypracovat plán pro zvládání sucha

14.09.2022 07:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody si nechá vypracovat Zlínský kraj. Dokument bude obsahovat návrhy opatření vedoucí k zajištění dostatku vody nezbytné k pokrytí základních společenských potřeb i k minimalizaci negativních dopadů sucha na životní prostředí či hospodářskou činnost. Povinnost nechat si zpracovat tento plán ukládá všem krajům novela zákona o vodách.
„Plán má obsahovat vymezení a popis území s identifikací zdrojů vody a rovněž popis rizik sucha, včetně jeho možných dopadů. Ve své hlavní části bude plán obsahovat návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při nedostatku vody,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.
Plán pro Zlínský kraj vytvoří externí odborný zpracovatel, vzešlý z realizované veřejné zakázky. Návrh plánu bude projednán s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady sousedních krajů, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, příslušným újezdním úřadem, krajskou hygienickou stanicí, významnými uživateli vody, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.
„Vzhledem k tomu, že se na území kraje nachází významná a využívaná vodní cesta (Baťův kanál), projedná krajský úřad návrh plánu pro sucho také s Ministerstvem dopravy a Státní plavební správou. Poté bude finální dokument zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje (nejpozději od února 2023),“ sdělila Soňa Ličková, krajská tisková mluvčí.
Krajský úřad bude průběžně plán aktualizovat, a to ve spolupráci s příslušnými správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Aktualizace budou zohledňovat změny v území kraje spojené se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj