Zastupitelstvo schválilo krajský rozpočet na rok 2022, kraj bude investovat více než letos

14.12.2021 09:56

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozpočet Zlínského kraje na rok 2022 schválili krajští zastupitelé. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 16 miliard 464 milionů 103 tisíc koruny a celkové výdaje 17 miliard 189 milionů 974 tisíce korun. Schodek rozpočtu tak činí 725 milionů 871 tisíc korun.

„I když je rozpočet pro rok 2022 sestaven spíše konzervativně, jsem rád, že se nám podařilo oproti letošnímu roku navýšit investiční výdaje, a tím i podporu směřující do území kraje,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Schodek rozpočtu budeme mít finančně krytý v plné výši vlastními zdroji. Čerpání úvěru tedy neplánujeme,“ informoval náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za krajské finance, majetek a rozvoj podnikání.

„V této turbulentní době nebylo sestavení rozpočtu snadnou záležitostí. Požadavky svých kolegů na navýšení rozpočtu o cca 800 milionů korun oproti střednědobému výhledu jsme museli o zhruba polovinu, tedy 400 milionů, krátit. Na příjmové straně rozpočtu bohužel dochází ke stagnaci příjmů ze sdílených daní. Na výdajové straně pak vidíme obrovský nárůst nákladů na linkovou dopravu, pramenící ze smluv, které nám nechali naši předchůdci. K tomu je potřeba přičíst nárůst provozních výdajů způsobený zvyšující se inflací. V dalších letech se dle mého názoru nevyhneme pokračujícím úsporným opatřením a současně budeme muset hledat nové cesty, jak získat další zdroje na investiční akce související s naší snahou o celkovou modernizaci Zlínského kraje,“ dodal David Vychytil.

Celkové příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 4 miliardy 599 milionů 28 tisíc korun, což představuje 27,93 %, a přijatými transfery (dotacemi) ve výši 11 miliard 865 milionů 74 tisíc korun, tj. 72,07 %. Největší část vlastních příjmů (90 %) tvoří sdílené daně.

Z celkových výdajů tvoří běžné výdaje 15 miliard 311 milionů 533 tisíc korun (89,07 %) a kapitálové (investiční) výdaje 1 miliardu 878 milionů 121 tisíc korun (10,93 %). Nejvýznamnějšími položkami běžných výdajů jsou transfery ze státního rozpočtu určené na přímé výdaje škol a školských zařízení, zejména na platy zaměstnanců ve školství (9 miliard 615 milionů korun), dále transfery ze státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb (1 miliarda 492 milionů korun), zajištění dopravní obslužnosti kraje (1 miliarda 530 milionů korun) a příspěvky z rozpočtu kraje na provoz příspěvkových organizací (1 miliarda 318 milionů korun).

Co se týká investičních výdajů, ve srovnání s letošním rozpočtem je plánován objem investic vyšší o 248 milionů korun. Jedná se zejména o investice do oblasti zdravotnictví (606 milionů), školství (41 milionů), na zabezpečení investiční výstavby (149 milionů) nebo na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím kraje (348 milionů). V rámci Fondu Zlínského kraje jsou plánované výdaje ve výši 617 milionů korun, z toho je například 108 milionů určeno na rozvojové programy a krizové řízení, 56 milionů na oblast mládeže a sportu a 31 milionů na podporu kultury. Počítá se i se zcela novými dotačními programy Zlínského kraje, například s programem pro školitele v nemocnicích, pro který je vyčleněno 11 milionů korun, nebo programem na podporu sebeobrany žáků na školách (1,5 milionu korun).
Text a foto: Vlastimil Langer

Zdroj: Zlínský kraj