Zápis z náhradní Členské schůze Klubu novinářů Zlín, p. s., SN ČR 20. 5. 2019, 16.30 hodin, Restaurace Bohemia Interhotelu Moskva Zlín

22.05.2019 13:12

Počet přítomných členů: 18
Počet členů s hlasovacím právem: 17
Členskou schůzi (dále jen ČS) zahájila předsedkyně KNZ SN ČR Jan Bubeníková a navrhla jako řídícího ČS Michala Kratochvíla. Ten by zvolen 16 hlasy.

 

Řídící schůze uvedl program ČS:
1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze, členů mandátní a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze
3. Zpráva o činnosti řídicího výboru a kontrolní skupiny
4. Volba členů řídicího výboru na další volební období
5. Volba členů kontrolní skupiny na další volební období
6. Volba zástupců SN ZK na jednání volební valné hromady SN ČR
7. Diskuze

8. Závěr

ČS dále pokračovala podle programu:

ČS zvolila zapisovatele: Kratochvíl

ČS zvolila ověřovatele zápisu: Langer

ČS zvolila členy volební komise: Červená, Ordeltová, Lidincová

ČS zvolila členy mandátové komise: Langer, Jilík, Prachman,

Předsedkyně Bubeníková přednesla zprávu o činnosti řídicího výboru.

František Prachman přednesl zprávu o činnosti kontrolní skupiny.

ČS zvolila členy řídicího výboru: Bubeníková, Čada, Červená, Kratochvíl, Prachman

ČS zvolila členy kontrolní skupiny: Jilík, Langer, Maňas

ČS zvolila 2 zástupce KNZ SN ČR jako delegáty volební valné hromady SN ČR konané 15. 6. 2019: Bubeníková, Kratochvíl

ČS navrhuje Janu Bubeníkovou jako členku Řídicího výboru SN ČR.


V diskuzi zazněla tato témata:
Čada – problematika přijímaní nových členů (není zájem, nutné zvýšit povědomí o SNČR)
Jilík – je nutné více zapojit regiony do činnosti SNČR
Havlíková – problematika zájmu o členství v SNČR
Woodhamsová – zamyšlení nad přístupem mladých novinářů
Kratochvíl – spolupráce s institucemi

Bubeníková – shrnutí celé problematiky zájmu o SNČR

Po ukončení diskuze byla v 17.45 členská schůze ukončena.

 

                                   Zapsal: Michal Kratochvíl, ve Zlíně dne 20. 5. 2019

                                   Zápis ověřil: Vlastimil Langer, ve Zlíně dne 21. 5. 2019