Zápis z členské schůze Klubu novinářů Zlínského kraje,

24.11.2016 09:57

Zápis z členské schůze Klubu novinářů Zlínského kraje, pobočného spolku SN ČR, z.s., IČ: 66597293, konané dne 23. 11. 2016

Členská schůze proběhla dne 23. 11. 2016 v Interhotelu Moskva.  Členskou schůzi zahájila předsedkyně Klubu novinářů Zlín Jana Bubeníková.
Členská schůze na její návrh schválila všemi hlasy přítomných program jednání valné hromady.  Členská schůze schválila předsedu členské schůze Janu Bubeníkovou, členy mandátové komise, členy volební komise a zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Předseda mandátové komise přednesl zprávu, že členské schůze se z celkového počtu 46 členů KNZ, zúčastnili členské schůze 24 členové, uvedení v prezenční listině. To znamená, že členská schůze je usnášení schopná.
Členská schůze projednala program jednání takto:
a/ předsedkyně členské schůze seznámila přítomné členy s návrhem stanov pobočného spolku, který byl zveřejněn na webových stránkách pobočného spolku, zejména s ustanoveními o změně názvu spolku, účelu spolku, orgánech spolku aj. Nebyly předloženy žádné návrhy na doplnění nebo změnu stanov.
Stanovy byly schváleny všemi hlasy přítomných členů pobočného spolku /24 hlasů/
b/ předseda volební komise seznámil členskou schůzi s tím, že do Rady pobočného spolku byli navrženi tito členové p.s., a to Jana Bubeníková, Jan Čada, Jaroslava Červená, Karla Havlíková a Michal Kratochvíl. Nebyly předloženy žádné jiné návrhy kandidátů do Rady.  Navržení členové Rady vyslovili s nominací souhlas. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni v tajné volbě nadpoloviční většinou hlasů.
c/ předseda volební komise seznámil členskou schůzi s tím, že do Kontrolní skupiny byli navrženi tito členové p. s., a to František Prachman, Vlastimil Langer a Rudof Maňas. Nebyly předloženy žádné jiné návrhy kandidátů do kontrolní skupiny. Navržení členové Kontrolní skupiny vyslovili s nominací souhlas. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni v tajné volbě nadpoloviční většinou hlasů.
d/  V diskusi vystoupili dva členové spolku s návrhy na budoucí činnost spolku.
Poté předseda členské schůze ukončil jednání členské schůze.

Zapsal, dne 23. 11. 2016
Miroslava Krumpolcová, zapisovatel

Ověřil dne, 23. 11. 2016
Jana Bubeníková, předseda členské schůze