Stanovy Klubu novinářů Zlínského kraje, pobočného spolku Syndikátu novinářů České republiky, z.s.

01.12.2016 07:36

01.12.2016 07:36

1. Název, sídlo, působnost
I.  Název pobočného spolku je Klub novinářů Zlínského kraje, pobočný spolek Syndikátu novinářů České republiky, z.s. (dále také jako „KN SN ČR“).
II. KN SN ČR je pobočným spolkem Syndikátu novinářů České republiky, z.s. ve smyslu ust. § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. (Syndikát novinářů České republiky, z.s. dále také jako „hlavní spolek“). Pobočný spolek je veden u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 50104, IČ: 66597293.
III. Sídlo KN SN ČR je Zlín, Kvítková 4703, PSČ 76001.
IV. KN SN ČR působí na území Zlínského kraje.

2. Účel KN SN ČR
I. KN SN ČR je dobrovolným profesním spolkem novinářů. Jeho účelem je prosazovat cíle hlavního spolku a hájit principy svobody tisku a dalších sdělovacích prostředků, stejně tak jako zájmy členů KN SN ČR a hlavního spolku na území Zlínského kraje.

3. Členství v KN SN ČR a jeho vznik
I.  Členství v KN SN ČR může být buď řádné nebo další.
II. Řádným členem KN SN ČR se může stát každý novinář, který je řádným členem hlavního spolku, přihlásí se ke členství v KN SN ČR a rada KN SN ČR s tím vysloví souhlas.
III. Dalším členem KN SN ČR se může stát ten, kdo je mimořádným, čestným či přidruženým členem hlavního spolku, přihlásí se ke členství v KN SN ČR a rada KN SN ČR s tím vysloví souhlas. Takovému dalšímu členu KN SN ČR však nepřísluší práva řádných členů KN SN ČR níže vymezená.

4. Základní práva členů KN SN ČR
I.  Podílet se na činnosti a akcích pořádaných KN SN ČR.
II. Předkládat návrhy a podněty orgánům KN SN ČR.

5. Práva řádných členů KN SN ČR
I.   Účastnit se členské schůze KN SN ČR a podílet se na jejím rozhodování.
II. Volit a být volen do orgánů KN SN ČR.
III. Užívat zařízení KN SN ČR za podmínek stanovených jeho orgány.

6. Základní povinnosti členů KN SN ČR
I.   Dodržovat tyto stanovy a dokumenty tvořící jejich součást.
II.  Zaplatit zápisné a platit členské příspěvky.
III. Plnit rozhodnutí orgánů KN SN ČR.
IV. Hájit zájmy KN SN ČR.
V.  Oznámit neodkladně změny týkající se výkonu novinářského povolání nebo novinářské činnosti, jakož i změnu údajů zapsaných v seznamu členů KN SN ČR.

7. Zánik členství v KN SN ČR
I.    Zánikem členství v hlavním spolku.
II.  Vystoupením, vyloučením či úmrtím člena.
III. Nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené v písemné výzvě KN SN ČR k zaplacení.

8. Seznam členů
I. KN SN ČR vede neveřejný seznam všech svých členů. Zápisy, změny zápisů a výmazy v tomto seznamu provádí předseda KN SN ČR.

9. Orgány KN SN ČR
I. Orgány KN SN ČR tvoří
a) členská schůze KN SN ČR (dále jen „členská schůze“),
b) rada KN SN ČR (dále jen „rada“),
c) kontrolní skupina KN SN ČR (dále jen „kontrolní skupina“),
d) statutární orgán KN SN ČR (dále jen „statutární orgán“).
II. Členové orgánů KN SN ČR uvedených v odstavci I. písmeno b), c) a d) jsou povinni doložit radě:
a) svou trestní bezúhonnost ve smyslu podmínek členství výpisem z rejstříku trestů České republiky ne starším než 1 měsíc před zvolením,
b) čestné prohlášení.

10. Členská schůze
I. Členská schůze je nejvyšším orgánem KN SN ČR a je tvořena všemi řádnými členy KN SN ČR. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se KN SN ČR, zejména
a) schvaluje stanovy KN SN ČR a jejich změny,
b) volí radu a kontrolní skupinu,
c) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předkládá je řídicímu výboru hlavního spolku a kontrolní skupině hlavního spolku,
d) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků pobočného spolku
e) rozhoduje o zřízení a provozování kanceláře KN SN ČR,
f) schvaluje prodej a převod majetku KN SN ČR v hodnotě vyšší než 100 tisíc korun,
g) rozhoduje o dalších věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu KN SN ČR,
h) rozhoduje o zániku KN SN ČR a o likvidaci jeho majetku.
II. Členskou schůzi je svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Pokud k tomu dá podnět alespoň třetina řádných členů KN SN ČR, je předseda povinen svolat členskou schůzi do 30 dnů. Pozvánku na členskou schůzi zveřejní předseda na webových stránkách KN SN ČR nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí pozvánky je návrh programu členské schůze a návrhy rozhodnutí, která mají být členskou schůzí přijata.
III. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti prosté většiny řádných členů KN SN ČR a svá rozhodnutí přijímá prostou většinou hlasů přítomných. K přijetí rozhodnutí o prodeji nebo převodu majetku KN SN ČR v hodnotě vyšší než 100.000,- Kč a k přijetí rozhodnutí o fúzi, rozdělení či zániku KN SN ČR je potřebná dvoutřetinová většina hlasů všech členů členské schůze.
IV. Záležitost neuvedená v návrhu programu členské schůze, který byl součástí pozvánky, může být členskou schůzí projednána jen při účasti všech řádných členů KN SN ČR.
V. V případě, že řádně svolaná členská schůze není usnášeníschopná, svolá předseda členskou schůzi náhradní, a to pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách KN SN ČR. Náhradní členská schůze se může konat nejdříve po uplynutí 15 dnů ode dne konání neusnášeníschopné členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu řádných členů KN SN ČR, a to pouze v rozsahu programu původní neusnášeníschopné členské schůze.

11. Rada
I. Radu volí v tajných volbách členská schůze z řádných členů, kteří jsou navrženi radou nebo členy členské schůze a vyjádřili se svou nominací písemný souhlas. Rada se skládá z 5 členů a její funkční období je tříleté.
II. Rada odpovídá za veškerou činnost KN SN ČR v období mezi členskými schůzemi. Schází se podle svých potřeb nebo požádá-li o její svolání nejméně jedna třetina členů rady. Rada sdružení předkládá návrhy členské schůzi a vykonává její rozhodnutí, vyslovuje souhlas s přijetím nového člena KN SN ČR, stanovuje výši a splatnost zápisného, předkládá návrhy řídicímu výboru hlavního spolku a vykonává jeho rozhodnutí. Rada navíc doporučuje vznik členství v hlavním spolku. O své činnosti vypracovává rada jednou za rok zprávu, kterou je povinna zveřejnit na webových stranách KN SN ČR. Ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi.
III. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Ti jsou povinni doložit čestným prohlášením bezúhonnost ve stejném rozsahu, jako platí pro členy orgánů KN SN ČR. Pokud tak neučiní do 60 dnů od vzniku funkce, hledí se na ně jako na nezvolené.
IV. Hospodář je plně odpovědný za hospodaření s prostředky KN SN ČR a vede jejich řádnou evidenci. Členské schůzi předkládá zprávu o hospodaření se stanoviskem kontrolní skupiny.

12. Kontrolní skupina
I. Kontrolní skupinu volí v tajných volbách členská schůze z řádných členů, kteří jsou navrženi radou nebo členy členské schůze a vyjádřili se svou nominací písemný souhlas. Kontrolní skupina se skládá ze 3 členů a její funkční období je tříleté. Členem kontrolní skupiny nemůže být člen rady.
II. Kontrolní skupina dohlíží na hospodaření KN SN ČR, vyjadřuje se k činnosti KN SN ČR z hlediska hospodárnosti a dodržování stanov a právních předpisů. Svá zjištění sděluje členské schůzi, radě a předsedovi. Ze své činnosti se odpovídá členské schůzi.

13. Statutární orgán
I. Předseda rady je statutárním orgánem KN SN ČR a ve všech věcech jedná za KN SN ČR samostatně. Reprezentuje KN SN ČR navenek a zodpovídá za jeho řádný chod. Své pravomoci může přenést na místopředsedu KN SN ČR, případně další řádné členy KN SN ČR.
II. Předseda je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům KN SN ČR a smluvním spolupracovníkům kanceláře KN SN ČR. Na návrh rady jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.
III. Předseda vydává vnitřní předpisy pro chod kanceláře, které vyžadují zvláštní právní předpisy, například skartační či organizační řád.

14. Majetek
Majetek KN SN ČR tvoří zejména:
I.     Zápisné.
II.    Členské příspěvky.
III.   Nemovitý a movitý majetek.
IV.   Výnosy z hospodářského využití majetku ve vlastnictví KN SN ČR.
V.    Výnosy z akcí pořádaných KN SN ČR.
VI.   Subvence, dary, odkazy.
VII.  Výnosy z úroků.
VIII. Příspěvky hlavního spolku

15. Práva a povinnosti  KN SN ČR
I. Součástí těchto stanov jsou stanovy hlavního spolku registrované u Ministerstva vnitra ČR dne 31.12.2013 pod č.j. VSP/1-217/90-R v platném znění.
II. KN SN ČR je oprávněn vlastnit majetek a nakládat s ním. Hlavní spolek ručí za dluhy a závazky KN SN ČR pouze v rozsahu do 75 % hodnoty členského příspěvku jeho členů v daném kalendářním roce.
III. Před uzavřením veškerých závazků s lhůtou delší než 3 roky je KN SN ČR povinen vyžádat si souhlas řídicího výboru hlavního spolku.
IV. KN SN ČR je povinen každoročně do 30. 6. podat řídicímu výboru a kontrolní skupině hlavního spolku zprávu o hospodaření a stavu majetku. Současně podá zprávu o činnosti, usnesení a zápis z výroční členské schůze.  Aktuální seznam členů orgánů KN SN ČR je uložen v kanceláři SN ČR.

16. Ustanovení přechodná a závěrečná 
I.   Tyto stanovy schválila členská schůze KN SN ČR dne 23. 11. 2016. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
II.  Veškeré dokumenty a rozhodnutí přijaté podle dosavadních stanov se považují za dokumenty a rozhodnutí podle těchto stanov.
III. V případě, že se některé ustanovení stanov (ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám) ukáže neplatným, neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
IV. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti stanovy dosavadní.


Ve Zlíně, dne 23. 11. 2016

Jana Bubeníková, předseda rady