Řeku Bečvu ohrožuje zamýšlená stavba přehrady

04.04.2021 16:23

MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - Pracovníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se podílejí na řadě výzkumů a odborných projektů z nejrůznějších oborů. Jedním z nejagilnějších je RNDr. Dušan Trávníček, zoolog muzea a vedoucí jeho přírodovědného oddělení. Ten se už pět let podílí mimo jiné na zoologických průzkumech řeky Bečvy a jejího okolí. Řeka Bečva u nás představuje jeden z posledních větších toků, na kterém nebyla vybudována přehrada a tento fakt umožnil přežití mnoha vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů. Lokalita poblíž obce Skalička je pak z přírodovědného hlediska naprosto unikátní. Ve světle nedávných událostí, kdy došlo k rozsáhle otravě značné části toku, však ochrana takových míst ustupuje bohužel do pozadí.
„Řeka Bečva se u Skaličky vymanila z vodohospodářských zásahů a samovolnými procesy se její řečiště postupně navrátilo do přirozeného stavu,“ řekl Dušan Trávníček. „Znovu tady vznikly štěrkové lavice, jejichž tvar a rozmístění se mění v závislosti na dynamice vodního toku. Cenný je i lužní les kolem řeky. V rámci celé republiky se najde jen velmi málo míst se srovnatelnou druhovou diverzitou bezobratlých živočichů. Během výzkumu jsme zde zjistili neuvěřitelných 64 druhů brouků z Červeného seznamu ohrožených druhů. Do kategorie kriticky ohrožených, tedy těch, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí vyhynutí, spadá šest druhů,“ uvedl Trávníček.
Kromě brouků se v lokalitě Skalička vyskytuje i pozoruhodná fauna pavouků – tři zde nalezené druhy (slíďák příbřežní, slíďák břehový a skákavka kovová) figurují mezi kriticky ohroženými druhy Červeného seznamu. Ale tato část Bečvy není jen o bezobratlých.
„Na své si zde přijdou i milovníci ptáků. Při troše trpělivosti můžete pozorovat ledňáčka říčního lovícího drobné rybky nebo kulíka říčního, který své snůšky klade do mělkého důlku přímo mezi kameny.“Zdálo by se samozřejmostí, že takto mimořádný kout zachované přírody se bude těšit nejvyššímu stupni ochrany, což by nepochybně bylo ve veřejném zájmu, ale opak je bohužel pravdou,“ upřesnil zoolog.
„Ministerstvo zemědělství v roce 2015 oprášilo plán na výstavbu přehrady, který byl navržen v roce 1955,“ vysvětlil Dušan Trávníček. „Jako ochrana proti povodním však existuje alternativní návrh tzv. suchého poldru. Ten by rovněž dokázal zachytit povodňovou vlnu, ale jeho realizace by byla mnohem lacinější a hlavně by zachoval řeku a její okolí v současné podobě. Výstavbou přehrady by byly nenávratně zničeny všechny zdejší biotopy. Letos má být zpracována analýza, na jejímž základě bude vybrána nejvhodnější varianta. Jsem přesvědčen o tom, že tato oblast má tak mimořádnou hodnotu, že by naopak měla být vyhlášena jako chráněné území. Nic na tom nemění ani otrava rybí osádky po úniku toxických látek z podzimu roku 2020,“ zdůraznil Dušan Trávníček.
Výsledky zoologických průzkumů byly publikovány v časopise Acta Carpathica Occidentalis, který společně vydávají Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na téma ochrany řeky Bečvy uspořádal RNDr. Trávníček také přednášku pro Klub kultury v Uherském Hradišti a ta bude veřejně přístupná na https://www.youtube.com/watch?v=as8orLwOB0M do 14. dubna.
Vlastimil Langer

Zdroj: Muzeum jihovýchodní Moravy
Foto: Dušan Trávníček, MJVM

Pod foto: Štěrkové lavice v Bečvě. Kulík říční.