Reakce členů Lékařské rady na otevřený dopis ze dne 3. 4. 2019

06.04.2019 07:21

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

obracíme se na Vás jako na demokraticky zvolené zástupce našeho kraje a v reakci na otevřený dopis ze dne 3. 4. 2019. V prvé řadě nám dovolte, abychom uvedli na pravou míru některá fakta, vyplývající z tohoto dokumentu, který lze s plným vědomím toho, co tato formulace znamená, považovat za lživý a dovedně sestavený k dosažení maximálního emočního účinku. Malý příklad na úvod – pod otevřeným dopisem je podepsána MUDr. Helena Fukalová, předsedkyně Okresního sdružení ČLK ve Vsetíně. MUDr. Helena Fukalová nikdy takový dokument nepodepsala. Naopak. Předsednictvo Okresního sdružení ČLK ve Vsetíně neschválilo tento text a odsouhlasilo, že se k tomuto dopisu nepřipojí!  

Dalším lživým tvrzení, je že se vedou jenom nezávazné rozhovory, a že péče nebude hrazena. Naopak dokládáme dopis, ve kterém potvrzuje ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek, že záměr výstavby je plně v souladu se strategickými cíli zdravotní pojišťovny a deklaruje připravenost aktivně spolupracovat na realizaci našeho záměru.

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, nemáme v úmyslu Vás poučovat o tom, co může rozhodnout Váš hlas, to jistě víte. Vážíme si Vaší práce pro Zlínský kraj a je nám jasné, že to mnohdy není práce jednoduchá. K tomu, abyste správně a dle vlastního uvážení rozhodovali, však potřebujete pravdivé a ucelené informace.  Pokusíme se je pro Vás znovu shrnout.

Nová nemocnice bude regionální nemocnicí pro všechny obyvatele bývalého zlínského okresu a samozřejmě především pro starší generace. Navíc právě „silná“ nemocnice bude schopna stárnoucí populaci zabezpečit. Tvrzení o zařízení pro mobilní a produktivní část populace je lživé. Pro celý Zlínský kraj bude nemocnice poskytovatelem vysoce specializovaných služeb v rozsahu, ve kterém je již nyní provádí. Dostupnost péče koncept nové nemocnice nijak nezpochybňuje. Naopak v konceptu nové nemocnice je počítáno s tím, že pacienti, kteří nyní v určitém procentu vyhledávají péči mimo území Zlínského kraje, ji budou moci najít v nové nemocnici. Ve stávající struktuře KNTB s omezeným počtem lůžek intenzivní péče, dospávacích pokojů a s mnoha dalšími omezeními je často obtížné tuto péči zajistit na náležité úrovni, byť personál KNTB v tomto směru doslova "dělá, co může". Příkladem budiž pediatrie. Jsme jediný kraj v České republice, který nemá lůžka akutní JIP pro děti. Po domluvě s jednotlivými pracovišti jsme sice schopni stanovit přesné diagnózy, ale pro všechny strany by bylo lepší péči přímo v kraji centralizovat. Nyní se centralizace děje také, jenže tyto děti předáváme do péče nemocnicím v jiných krajích! Možnost pečovat o ně posune pediatrii ve Zlínském kraji o obrovský kus vpřed.

Novou nemocnicí nevzniknou žádné nepromyšlené a zbytečné zásahy do dlouhodobě utvářené struktury a rozsahu zdravotnických činností. Ba právě naopak. Mnohé procesy, které jsou dnes ve zdravotnictví běžné a napomáhají ke zvýšené kvalitě odvedené práce zdravotníků, ve stávajících prostorách nejdou realizovat. A rozmetání sítě nemocnic? Tohle tvrzení je nepravdivé a zavádějící. Nová nemocnice chce koordinovat a zajišťovat specializovanou, centrovou péči pro všechny občany našeho kraje. Nemá ambici – a ani nemůže mít – zajišťovat všechnu péči či nahrazovat péči sekundárních poskytovatelů. Na to by musela být zcela jinak dimenzována. Plánovaná nemocnice by měla naopak zintenzivnit spolupráci poskytovatelů, nabídnout jim lepší vzdělávání, odborné stáže nebo intenzivnější spolupráci s akademickou obcí. 

A pomoc, která byla z menších nemocnic poskytnuta do Krajské nemocnice T. Bati? Opak je pravdou! Například onkologové z KNTB dojíždějí do okresních nemocnic, aby zabezpečili péči v celém kraji, vzhledem k nové magnetické rezonanci v Kroměříži budou totéž dělat pracovníci zlínského oddělení zobrazovacích metod.

Další doslova drzostí je tvrzení, že provoz stávajícího areálu KNTB nebude rekonstrukcí rušen. Samozřejmě rušen bude, a to velmi. Za zvuku sbíječek a bagrů se nebude cítit dobře pacient ani zdravotnický personál. Kolem nedonošených dětí, které se mnohdy vejdou do dlaně, se již teď chodí po špičkách a šeptá. Vzhledem k tomu, že nikdo z podepsaných v krajské nemocnici nepracuje, je opravdu s podivem, že dokáží něco takového tvrdit. 

Rekonstrukce stávajícího areálu KNTB byla naplánována do celkem sedmi etap a detailně byly připraveny pouze první dvě. Tvůrce generelu firma LT Projekt předpokládala náklady 6,3 miliardy a dobu rekonstrukce odhadla na 15 let. Ceny jsou odhadem z roku 2008 a při přepočtu na ceny roku 2018 a započtení položek, které studie neobsahovala, vychází dnes na 10 miliard Kč. Realizací rekonstrukce areálu KNTB by vznikla pro Zlín časovaná past na dalších padesát let. Z důvodu vysoké investice do obnovy totiž nebude možné vybudovat novou moderní nemocnici. Podobnou, jakou začnou postupně stavět ostatní krajská města. Rekonstrukce stávajících budov KNTB navíc nevyřeší kilometrové vzdálenosti mezi denně kooperujícími odděleními. Jak myslíte, že se cítí onkologický pacient, který musí absolvovat několikrát týdně téměř kilometrovou cestu na vyšetření na oddělení zobrazovacích metod? Nyní se vozí sanitkou nebo na vozíku či lůžku, v dešti i mrazu.

Polyblok již dávno není trendem. Trendem celoevropským i světovým je centrální budova s urgentním příjmem a těsná návaznost lůžkových oddělení. Modernizací a rekonstrukcí areálu KNTB by vznikla moderní nemocnice minulého, tedy 20. století. Nemocnice v Malenovicích je projektem 21. století. Zásadně se liší v uspořádání a struktuře i dosažitelnosti drahých a náročných medicínských technologií od rentgenologie, laboratoří, přes operační sály až po intenzivní péči. Konfigurace nemocnice umožní postupnou robotizaci řady obslužných činností. Liší se také vysokým standardem “hotelových služeb“, který ocení budoucí pacienti. Obrovský rozdíl je v dopravní obslužnosti celého areálu. Za to budou rádi pacienti i zaměstnanci. 

Likvidace pracovišť jako MR nebo PET/CT se nebude v žádném případě týkat přístrojového vybavení. V době předpokládaného stěhování budou veškeré přístroje OZM vzhledem ke svému stáří vhodné k obměně z důvodů morální zastaralosti. Jinými slovy žádný přístroj jako

CT, MR, angiolinka, PET/CT nebo SPECT/CT se nebudou muset přemisťovat do nové nemocnice nebo předčasně kvůli stěhování vyřazovat z provozu. Jedná se tedy o čistý výmysl.

A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna, protože otevřený dopis, který se zaštiťuje řadou odborníků a zkušených manažerů beze jména, je plný dezinformací, polopravd a lží. Cíl je jasný – vyvolat nejen mezi zastupiteli, ale také mezi občany, atmosféru strachu a obav. Tvůrci dopisu bohužel myslí spíše na sebe než na pacienty. Mnoho z nich také na svou politickou kariéru.

A to je smutné.

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

my však i přesto věříme, že rozhodnete ve prospěch projektu nové nemocnice. A těšíme se, že nejen my - ale také naše děti a jejich děti - budeme jednou jako spokojení pacienti v objektu nemocnice v Malenovicích konstatovat, jak dobré rozhodnutí tehdy krajští politici udělali.

Ve Zlíně, dne 5. dubna 2019
primář Novorozeneckého oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
primář Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
primář ARIM, KNTB, a.s., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

primář Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Latta
primářka HTO, KNTB, a.s., Vsetínská nemocnice, a.s., MUDr. Jana Pelková
vedoucí lékař Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Vladimír Kojecký
primář Oddělení klinické biochemie, KNTB, a.s., MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

primář Dětského oddělení, Kroměřížská nemocnice, a.s., MUDr. Róbert Jeník

primář Ortopedického oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s., MUDr. Martin Skládal, Ph.D. 

primář Chirurgického oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s., MUDr. Radim Slováček

 

Přílohy:

Odborné zhodnocení stavu budov v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

Vyjádření ředitele VZP

 

Příloha č. 1

Odborné zhodnocení stavu budov v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

 Zdravotnické objekty jsou mnohdy užívány v rozporu s platným kolaudační rozhodnutím

 

Historicky docházelo v rámci nemocničních oddělení k nejrůznějším přesunům jednotlivých místností a výměnám prostor. V důsledku toho nejsou dotčené prostory užívány dle platných norem. Rekolaudace, která by současný stav legislativně napravila, je problematická a ekonomicky náročná, neboť musí plně reflektovat požadavky norem současných. Souvisí s ní stavební úpravy a výměny nevyhovující elektroinstalace. 

Budovy mnohdy splňují normy platné v době výstavby nemocnice, nikoliv však ty současné.

 

Vzhledem k dispozicím některých významných budov (např. interna) nelze rekonstrukci provést.

 

Stávající budovy byly pouze zatepleny, proběhla výměna oken a střešních plášťů. Vnitřní rozvody kanalizace, elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody jsou původní, nevyhovující, mnohdy v havarijním stavu. 

 

Zásadní problém je rovněž v dočasném umístění pacientů v průběhu rekonstrukce většiny oddělení.

 

Mezi hlavními budovami není propojovací koridor, což činí transport pacientů v areálu KNTB komplikovaným a diskomfortním. 

  

Elektroinstalace budov je zastaralá a nevyhovující 

 

Elektroinstalace neodpovídá požadavkům platných norem ani potřebám provozu moderních zdravotnických zařízení. Instalaci nových zdravotních prostředků nelze bez zásadní rekonstrukce uskutečnit z důvodu nedostatečné kapacity a nelze tak vyhovět ani požadavkům ze strany výrobců zdravotnické technologie. 

 

Na některých odděleních chybí základní vybavení, nutné pro zajištění bezpečného provozu (např. při výpadku elektřiny - UPS, ZIS atd.). Tento stav se napravuje postupně. Vyžaduje však čas, finance a odstávky fungování dotčených oddělení, neboť je nelze provést za provozu.

 

Ve většině budov, vyjma oddělení, která prošla rekonstrukcí, jsou hliníkové! rozvody elektrické energie, které nesplňují základní požadavky bezpečnosti již  několik desítek let. Budovy jsou nerevidovatelné z důvodu bezpečnostních a uživatelských rizik.

 

S bezpečným provozem nemocnice úzce souvisí požární objektová bezpečnost celého areálu KNTB. Budovy LDN, interny, chirurgie, porodnice a další nesplňují požadavky stávající legislativy (nelze provést např. evakuaci budov atd.). Chybí evakuační výtahy, které ani nelze do současných dispozic umístit.

 

Nutné stavební úpravy.

 

Budovy jsou v zanedbaném stavu, který je v mnohých případech na hranici bezpečnosti.        V současné době se provádí např. statické zabezpečení pavilonů LDN a kožního oddělení.

 

Ambulance ani lůžková oddělení neplní požadavky platných norem ani nereflektují trendy ve zdravotnictví. 

 

Sociální zázemí na všech lůžkových jednotkách bylo budováno v době vzniku budov. Nejsou tedy bezbariérová, jsou zastaralá.

 

 

Rozvody

 

Rozvody vody a kanalizace jsou kromě budovy onkologie dožité. Mnohdy jsou umístěny pod podlahou nemocničních pavilonů. Jejich výměna souvisí i se stavebními pracemi (např. výměnou podlah atd.).

 

Venkovní kanalizace je ve špatném technickém stavu a je vedena v protispádu, což souvisí s nefunkčností a častým čištěním. Opravy jsou složité až nereálné, neboť je kanalizace vedena v hloubce 3 – 4 metry pod nebo mezi budovami.

 

U budov (např. porodnice či LDN) je rozvod vody veden v podhledu podlaží. Za provozu není možná jednoduchá výměna, neboť dotčené prostory jsou využívány. 

 

Není vybudována záloha rozvodů horkovodů. Před rekonstrukcí v roce 2013 byla v KNTB tato záloha tvořena sekundárním přívodem z centrálního tepelného zdroje a párou z výtopny.

 

Vzduchotechnika

 

Některé objekty v areálu nejsou vybaveny vzduchotechnikou (VZT). Realizace VZT je nereálná vzhledem k světlé výšce stropů a nedostatečných kapacitních prostor pro VZT potrubí. Pro provoz VZT nemá KNTB dostatečnou kapacitu také v rozvodech elektrické energie (např. 20. pavilon, 16. a 17. pavilon). Mnohdy je vzduchotechnika nahrazena klimatizačními jednotkami, které jsou pro provoz oddělení z hygienických důvodů nevhodné, jelikož nedochází k výměně vzduchu, ale pouze k jeho přímému chlazení.

 

Výměna stávajících dožitých jednotek vzduchotechniky je často nereálná. Velikost nynějších strojoven vzduchotechniky není vhodná pro současné VZT jednotky dle platných norem (moderní jednotky jsou větší než strojovny v KNTB). 

 

 

V posledním období probíhají v KNTB, a.s. základní opravy a částečné modernizační změny. Směřují zejména k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro pacienty a zaměstnance tak, aby se postupně mírnila významná rizika plynoucí ze současného stavu budov. Nedá se tedy v žádném případě hovořit o kompletní rekonstrukci žádné z budov v nemocničním areálu.

 

Ing. Petr Voráč, vedoucí Provozního odboru KNTB

Ing. Martin Nedbálek, vedoucí Oddělení správy budov KNTB

 

Příloha č. 2
Vyjádření ředitele VZP