Zlínští zastupitelé projednali novelu vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

28.06.2020 09:06

ZLÍN – Novelizaci obecně závazné vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích schválili zlínští zastupitelé na 12. zasedání.  

Novou vyhlášku přijali zastupitelé města sice v říjnu loňského roku,  avšak v některých ohledech vyvolala nespokojenost části pejskařů, přestože principiálně obdobná vyhláška před tím platila zhruba 12 let.

„Rozporovali především zřízení nové zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, nemožnost vstupu se psem do historických zákazových zón v centru města, a některá další omezení. S nespokojenými pejskaři následně zástupci města několikrát jednali a vzájemně si vysvětlili jak důvody předkladatelů vedoucí k návrhu nové vyhlášky, tak výhrady zástupců pejskařů kritizující některé její části,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Na začátku roku 2020 došlo rovněž k podání podnětu na Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MVČR) k přezkumu nové vyhlášky. Statutární město Zlín (dále jen SMZ) se v rámci přezkumu opětovně detailně vyjádřilo k jednotlivým způsobům regulace pohybu psů na svém území, a doložilo, jaké konkrétní důvody jej k přijetí předmětné regulace vedly. Mj. zdůraznilo, že účelem vyhlášky není zbytečné či nepřiměřené omezování držitelů psů, ale nalezení kompromisu mezi zájmy držitelů psů a zájmy ostatních obyvatel města, zajištění ochrany veřejného majetku, a prevence před vznikem konfliktních či rizikových situací v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích.

„MVČR po provedeném přezkumu neshledalo novou vyhlášku, co se týče vymezení zákazových zón, výběhových louček a dalších omezení pohybu psů, v rozporu se zákonem. Rozpor shledalo pouze v povinnosti označovat psy na veřejných prostranstvích evidenční známkou, neboť od 1. 1. 2020 je toto označování nahrazeno plošným čipováním psů, přičemž požádalo SMZ, aby toto ustanovení z nové vyhlášky vypustilo,“ sdělil tiskový mluvčí.  

V návaznosti na výše uvedený vývoj byly zohledněny některé podněty a návrhy vzešlé z proběhlých diskuzí v novele vyhlášky, ve které dochází k těmto změnám:

Rozšiřuje se výčet výjimek z povinnosti mít psa na veřejných prostranstvích na vodítku, a to o psy, u nichž je prováděn odborný výcvik k asistenčním, vodícím nebo canisterapeutickým činnostem, a canisterapeturické psy při výkonu canisterapie.  Také se rozšiřuje výčet výjimek zákazu vstupu do zákazových zón, a to o vodící a asistenční psy, za podmínky, že doprovázejí osobu, která se prokáže průkazem ZTP/P (psi doprovázející osobu nevidomou již byli ve výjimkách pro vstup do zákazových zón zahrnuti i původně), a o canisterapeturické psy při výkonu canisterapie.

Z vyhlášky se vypouští ustanovení o povinnosti označovat psa na veřejných prostranstvích evidenční známkou. Dle stanoviska MVČR je tato povinnost od 1. 1. 2020 nahrazena plošnou zákonnou povinností mít psa čipovaného.

Je doplněna devátá dlouhodobě plánovaná výběhová loučka na Jižních Svazích, v podobě speciální psího agility hřiště o rozloze cca 2 500 m2. Toto psí agility hřiště je v současné době dokončováno a zahájení jeho provozu se předpokládá začátkem července.

Došlo k novému kompromisnímu vymezení zákazové zóny v Centrálním parku na Jižních Svazích, a to tak, že zóna byla zmenšena o její západní část, a ve střední části kolem chodníku, který ji protíná, byl vytvořen koridor pro průchod psů v šíři 5 m (s ohledem na limitaci stanovenou současnou květinovou výsadbou a plánované vybudování hřiště na pétanque). Nadále je ve zbývajících částech této zákazové zóny jako doposud povolen pohyb psů po dalších zpevněných komunikacích. 

„Zástupci města rozhodli o krocích, které nesouvisí s vyhláškou, jako je umístění nových odpadkových košů na místech vytipovaných právě pejskaři, postupné edukaci o chování ke psům, či pilotnímu umístění sáčků na exkrementy v Centrálním parku, které proběhne v následujících měsících. Stejně jako dříve byla opětovně deklarována i připravenost a otevřenost města k jednání o případných dalších podnětech souvisejících s problematikou pohybu psů na veřejných prostranstvích,“ uzavřel tiskový mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína

Ilustrační foto: Archiv KNZ