Vsetínské školy se zapojí do projektu na podporu rovného přístupu žáků ke kvalitnímu vzdělávání

11.12.2017 11:27

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zmírnění překážek při vzdělávání žáků ze znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí je cílem projektu Neboj, spolu to zvládneme!.
„Projekt hodlá od příštího školního roku společně se sedmi vsetínskými základními školami realizovat město Vsetín. Jednou z těchto škol je i Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín, zřizovaná Zlínským krajem, jejíž zapojení do projektu již schválili krajští radní,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Aktivity projektu cílí na přímou podporu základních škol v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Týkat se to přitom bude nejen žáků ze socioekonomicky znevýhodněného či kulturně odlišného prostředí, ale také žáků z majoritní společnosti, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání, ať už kvůli absenci jednoho z rodičů, nezaměstnanosti rodičů nebo jejich závislosti na sociálních dávkách,“ uvedl krajský radní pro školství Petr Gazdík.
Mezi plánované aktivity projektu patří například vytvoření odborného pedagogického personálu ve školách, sociálních asistentů, učitelů pro skupinovou práci, učitelů pro doučování, vedoucích neformálních klubů pro žáky atd., nebo vznik neformálních klubů zaměřených na individuální nebo skupinové doučování pedagogy, ale i nepedagogickými pracovníky nebo staršími kamarády.
„Počítá se také se vzdělávacími aktivitami o prázdninách realizovanými mimo školu jako např. zakomponování čtení a matematiky do her v přírodě, na hřišti, ve městě a s kroužky ve školách na podporu rozvoje gramotnosti. Podporovány budou rovněž účast žáků na praxi v reálném pracovním prostředí, návštěvy různých zaměstnavatelů či besedy se staršími absolventy základních škol, kteří se úspěšně uplatnili na trhu práce,“ řekla Renata Janečková.
Součástí projektu mají být také workshopy pro rodiče, zapojování rodičů do aktivit škol, sdílení dobré praxe mezi pracovníky škol a vzájemné návštěvy mezi školami.
„Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 50 milionů korun. Projekt bude předložen do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Míra financování činí 95 % EU a státní rozpočet, zbylých 5 % pak vlastní zdroje žadatelů,“ upřesnila tisková mluvčí.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz