Valašské Klobouky si nechají zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci sídliště v Luční

23.06.2019 11:27

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Zastupitelstvo města Valašské Klobouky projednalo informace o aktuálních i plánovaných investičních akcích, například o probíhající rekonstrukci opěrné zídky v ulici Kramolišova, o obnově budovy katastrálního úřadu či o dokončovaném zateplení kina.

„Na pořad zasedání přišla rovněž diskuse týkající se posunu v přípravě jednoho z nejvýznamnějších a nejnákladnějších projektů města, a to revitalizace největšího klobouckého sídliště v ulici Luční,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Město Valašské Klobouky obdrželo přepracovanou územní studii revitalizace ulice Luční, která ideově vychází ze studie architekta Petra Brožka a je upravena o požadavky od občanů. Rada města uložila investičnímu odboru učinění dalšího kroku, a to zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, na jejímž základě by byla revitalizace rozdělena na 6 etap a postupně by mohlo docházet k její realizaci,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.
„Odhadovaná cena realizace je 79 milionů korun. Pokud bychom investici rozdělili na etapy, mohli bychom požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, které aktuálně podobné projekty podporuje. V případě příznivého výsledku by se takto dalo získat až 36 milionů korun,“ dodala starostka.

Současný investiční záměr, takzvaný předprojekt, je v porovnání s územní studií podrobnější, vychází z aktuálního geometrického zaměření, výškopisu a polohopisu. Došlo také k jeho projednání a odsouhlasení se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány.
„Upravený dokument už nezahrnuje původně navrhovaná krytá parkovací stání, protože o ně obyvatelé nejevili zájem, ani poloveřejné dvorky, pro které se nenašla mezi lidmi většinová podpora. Mění také uspořádání parkovacích stání a jejich počet dokonce navyšuje. Jiné pojetí zde získávají i volnočasové a pobytové plochy a zamýšlí se také společná stezka pro cyklisty a pěší. Nově se navrhuje mlatový chodník, který by vedl za výškovými bytovými domy a spojoval by dětská hřiště,“ vyjmenovala změny mluvčí radnice.

„Veškeré úpravy projektu chceme podrobně prodiskutovat se stavební komisí a se zastupiteli, a proto svoláme mimořádné pracovní setkání, na kterém budou mít možnost zadání projektové dokumentace řešit a připomínkovat,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

Vlastimil Langer
Foto: www.valasskeklobouky.cz