Uherské Hradiště si posvítí na autovraky v ulicích

28.05.2020 08:28

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města dlouhodobě potýká s malými pravomocemi při odstraňování autovraků. Dosavadní legislativa nedávala městu dostatečný prostor pro prohlášení auta za vrak a pro jeho odstranění z veřejného prostoru.

„Novelizovaný zákon z 30. dubna 2020 o pozemních komunikacích mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak šest měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci,“ informoval tiskový mluvččí hradišťské radnice Jan Pášma.

„Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) bude vlastník pozemní komunikace (město UH) oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě tří měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Vlastník pozemní komunikace je dle uvedeného zákona také oprávněn vyžádat si potřebné (rozhodující) údaje z registru vozidel.  „Když bude navíc při ověřování údajů o provozovateli vozidla zjištěno, že dotčené vozidlo nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, bude tento přestupek odborem dopravních a správních agend automaticky řešen,“ informoval tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek.

Nepodaří-li se vlastníku pozemní komunikace zjistit potřebné identifikační znaky vozidla, je oprávněn žádat silniční správní úřad o ohledání vozidla, který je po předchozím oznámení oprávněn vozidlo otevřít. Silničním správním úřadem je v případě Uherského Hradiště oddělení dopravního úřadu, které spadá pod Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.

Novelou zákona je do procesu řešení „autovraků“ více angažováno také město, coby vlastník místních a veřejně přístupných účelových komunikací.  

„Z důvodu procesního urychlení jednotlivých úkonů, ke kterým je ve věci řešení odstavených vozidel oprávněn vlastník pozemních komunikací, tedy město Uherské Hradiště, jsme úpravou organizačního řádu přenesli oprávnění vlastníka pozemní komunikace na oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku odboru správy majetku města,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha. 

Po minulé novele zákona o pozemních komunikacích se odstraňování vraků značně ztížilo, Přesto, že město Uherské Hradiště užívalo při řešení dlouhodobě odstavených vozidel veškeré dostupné prostředky, bylo řešení a odstraňování odstavených vozidel nesplňujících definici autovraků neúměrně zdlouhavou a složitou činností, což bylo pochopitelně silným trnem v oku veřejnosti. 

„Byli jsme pod palbou kritiky ze strany občanů města, kteří nám z různých míst hlásili, že jsou tam odstavené vraky.  My jsme však nemohli jen tak někomu nechat odtáhnout auto, i když mu scházela registrační značka, mělo vypuštěná kola, případně rozbité sklo, stále nebylo možné vozidlo nazvat vrakem,“ vzpomněl starosta Stanislav Blaha.

Nyní se pole působnosti rozšiřuje a město bude moci zasáhnout účinněji. „Přehled o dlouhodobě odstavených vozidlech, která mohou splňovat nově definované podmínky pro zprovoznění, či odstavení mimo pozemní komunikaci, máme, proto věřím, že se nám s novou legislativou brzy podaří alespoň část parkovacích míst uvolnit pro jejich řádné uživatele.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště