Termín pro podání návrhů na ocenění pedagogů končí posledního ledna

10.01.2018 09:54

VSETÍN -  Do 31. ledna přijímá vsetínská radnice návrhy na ocenění pedagogických pracovníků města Vsetín za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže u příležitosti Dne učitelů v roce 2018.

„Toto ocenění je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří za svou dosavadní úspěšnou a uznávanou práci ve školství, profesionální i lidské kvality zasluhují veřejné ocenění a poděkování. Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, aby Odboru školství a kultury Městského úřadu Vsetín podávala své návrhy na ocenění,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Ocenění je udělováno v těchto kategoriích:

Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zřízených městem Vsetín

1. kategorie - výrazná pedagogická osobnost, praxe).

Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Vsetín.

Ve všech případech musí mít pedagog navržený na ocenění v době podání návrhu uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovně-právní vztah. Ocenění nelze udělit „in memoriam“. Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění vybraných informací o jejich osobě.

Písemný návrh musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, adresu bydliště a spolehlivý telefonický kontakt. Název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí. Přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů. Dále profesní životopis navrženého kandidáta včetně uvedení délky a konkrétního průběhu pedagogické praxe.

Zdůvodnění návrhu musí být dostatečně podrobné a musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu. Musí obsahovat konkrétní údaje o kandidátově pedagogické, odborné a metodické činnosti včetně jeho dalších aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o případné publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, kandidátovy aktivity nad rámec běžných činností včetně významné mimoškolní činnosti, přínosu k prezentaci školy, města či regionu a podobně. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu při výběru kandidátů.  

Návrhy lze posílat poštou na adresu Městský úřad Vsetín, Odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 24 Vsetín nebo odevzdat osobně na podatelně ve vestibulu městského úřadu, a to nejpozději do 31. ledna. Kontaktní osoba: Jana Janovská, tel. č.: 571 491 550, e-mail:jana.janovska@mestovsetin.cz.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.mestovsetin.cz