Starostka Otrokovic žádá ministerstva o pomoc Kvítkovicím

24.07.2020 16:26

OTROKOVICE - Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu dopravy odeslala starostka města Hana Večerková dopis, ve kterém žádá pomoc pro obyvatele Kvítkovic.  Součástí dopisu bylo 135 podpisů místních obyvatel v čele s předsedou komise pro místní části Kvítkovice a Letiště Radkem Štěrbou. Obsahem dopisu je žádost o urychlení zahájení realizace staveb, které odvedou srážkové vody mimo obytnou část.

„V polovině června totiž došlo v Kvítkovicích k živelné události, kdy se kvůli silnému přívalovému dešti dostala voda do obydlené části města. Vyplaveno bylo několik desítek domácností.  Problémy se srážkovými vodami se vyskytovaly i v minulosti, avšak občané byli opakovaně ujišťováni, že stavbou obchvatu se odvod srážkových vod vyřeší,“ p=řipomněla tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Pastuszková.
Toto tvrzení je pravdivé, ale pouze za předpokladu, že součástí stavebních prací bude i realizace opatření navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy Kvítkovice. Pozemková úprava byla vyvolána právě stavbou dálnice D55 a měla být realizována souběžně s touto stavbou nebo ideálně v předstihu před stavbou obchvatu.

Práce na stavbě D55 byly zahájeny dříve, než se podařilo zahájit realizaci plánu na odtok srážkových vod. To způsobuje změnu odtokových poměrů, což znamená, že voda, která by se za normálních okolností rozlila v jiném místě, konkrétně mezi zástavbou a místním hřbitovem, byla stavbou obchvatu svedena přímo do propustků a následně i do obydlené zástavby.

V dopise starostka společně s místními občany žádá, aby příslušná ministerstva, Státní pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic ČR podnikli všechny možné kroky a zajistili nezbytné financování, které umožní co nejrychlejší fyzické zahájení prací na realizaci zmíněného plánu a především pak realizaci navržených suchých poldrů, přehrážek, průlehu a svodného příkopu, včetně nezbytných polních přístupových cest. Tyto stavby zajistí potřebné zadržování vody v krajině.
 „Pokud nebude tato stavba provedena, tak při dalším takovém dešti dojde k opětovným škodám na majetku našich občanů i města Otrokovice, protože propustky pod dálnicí D55 znovu propustí povodňovou vlnu přímo do této místní části,“ obává se starostka. Dodává, že občané Kvítkovic jsou již tak velmi nepříjemně dotčeni výstavbou obchvatu. Musí strpět mnoho komplikací doprovázejících samotnou stavbu D55, tedy hlučnost, prašnost, komplikace v dopravě a také takovou lokální záplavu, která se navíc může kdykoliv zopakovat.

Na vědomí byl dopis zaslán také Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Státnímu pozemkovému úřadu a Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Otrokovice