Radní schválili nové investiční záměry v dopravě za 154 milionů korun

14.02.2019 08:29

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem osm nových investičních záměrů schválila Rada Zlínského kraje. Jde o investiční akce za 154 milionů korun na silnicích II. a III. třídy, které má kraj ve svém vlastnictví.
„Všechny tyto akce by měly být zahájeny ještě v první polovině letošního roku. Přispějí nejen k vyššímu komfortu pro řidiče v řešených úsecích, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Schválené investiční záměry
Silnice III/36741: Kvasice
Jedná se o rekonstrukci silnice III/36741 v obci Kvasice v celkové délce 417 metrů. Realizována bude za úplné uzavírky, ve dvou etapách. Po rekonstrukci kanalizace (VaK Kroměříž) bude po dobu zhruba tří týdnů realizována první etapa a následně etapa druhá. Celková doba úplné uzavírky se předpokládá maximálně šest měsíců. Obec Kvasice bude současně realizovat odstavný pruh, úpravu stávajících sjezdů, místo pro přecházení, chodník, a úpravu napojení místních komunikací. Celkové náklady: 14,614 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – duben 2020.

Silnice III/05736: Vsetín, okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka

U hypermarketu Albert ve Vsetíně bude přebudována křižovatka silnice III/05736 s místní komunikací na okružní křižovatku se třemi větvemi, o vnějším průměru 33 metrů, s dopravními ostrůvky na větvích. Výhledově je zde plánováno připojení další větve (ulice Nádražní). Celková délka úpravy bude 122 metrů. Součástí akce bude odvodnění silnice do dešťových vpustí a svislé i vodorovné dopravní značení. Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení, s odkloněním dopravy na objízdné trasy. Současně bude město Vsetín zajišťovat související práce (navazující chodníky, připojení místních komunikací a sjezdů, vegetační úpravy, přeložku vodovodů a kanalizace aj.). Celkové náklady: 11,605 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: červen 2019 – červen 2020.
Silnice II/150: Loukov, průtah obcí
Půjde o stavební úpravu silnice II/150, v celkové délce téměř 2 kilometry, z toho 339 metrů před obcí Loukov (u areálu zemědělského družstva) a 1 648 metrů přímo v obci. Začátek i konec stavby navážou na již dříve zrekonstruované úseky silnice. Součástí akce bude také přestavba propustku přes Blazický potok na rámový most a stavební úprava mostu ev. č. 150-089. Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy budou probíhat po etapách, za úplných uzavírek. Před zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejím ukončení bude provedeno lokální vyspravení objízdných tras. Souběžně bude realizována stavba obce Loukov (stavební úprava a vybudování nových chodníků, úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, výstavba nové dešťové kanalizace, zřízení jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení včetně jejich osvětlení, přeložky inženýrských sítí). Celkové náklady: 66,885 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – srpen 2021.
Silnice III/49518: Rokytnice
Stavba bude spočívat ve stavební úpravě silnice III/49518 v obci Rokytnice, v celkové délce 1 187 metrů. Součástí bude stavební údržba mostů ev. č. 49518-4 a 49518-5, odvodnění vozovky do nových dešťových vpustí a přestavba propustku. Stavba bude realizována za částečné uzavírky po čtyřech úsecích, za využití semaforů. Úplná uzavírka bude pouze na nezbytně krátkou dobu. Obec Rokytnice bude současně realizovat své stavební objekty (mj. parkovací pruh, chodník, sjezdy na pozemky, opěrné zdi, dešťovou kanalizaci atd.). Celkové náklady: 21,048 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – září 2020.
Silnice III/4932: Lipová
Předmětem investiční akce bude narovnání silnice č. III/4932 na vjezdu do obce Lipová a stavební úprava navazujícího úseku až po rodinný dům čp. 110 – za křižovatkou s místní komunikací, kde naváže na již zrekonstruovaný úsek. Celková délka úpravy bude 160 metrů. Součástí akce bude odvodnění vozovky včetně nových dešťových vpustí, rekultivace plochy pod stávající vozovkou, úprava připojení místní komunikace a sjezdů k nemovitostem a přeložka sloupu veřejného osvětlení i zemního vedení veřejného osvětlení. Celkové náklady: 3,825 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – prosinec 2019.
Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou
V rámci této akce bude realizována stavební úprava části silnice č. III/4868, včetně odvodnění, v celkové délce 378 metrů. Její součástí bude úprava stávajících zastávkových pruhů, trvalé dopravní značení a odstranění stávajícího a vybudování nového propustku. Obec Střítež nad Bečvou zde bude současně provádět své akce – výstavbu stezky pro chodce a cyklisty, stavební úpravu stávajících autobusových zastávek, výstavbu nové kanalizace a veřejného osvětlení atd. Stavba bude probíhat za částečného omezení dopravy, po polovinách vozovky. Doprava bude řízena semafory. Celkové náklady: 6,713 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – květen 2020.
Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt

Stavba řeší kompletní přestavbu propustku na silniční železobetonový most, v délce 14 metrů, převádějící silnici č. III/49010 přes Rymický potok v obci Tučapy (místní části města Holešov). Na levé římse mostu bude umístěn chodník, osazeno ocelové mostní zábradlí a upraveny navazující úseky silnice III/49010 v celkové délce 38 metrů. Součástí akce bude také odvodnění mostu, zpevnění dna potoku pod mostem i přilehlých břehů, nové vodorovné a svislé dopravní značení a přeložka vodovodu i veřejného osvětlení.  Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 tun vyznačena objízdná trasa. Pro ostatní vozidla bude vybudována provizorní komunikace včetně provizorního přemostění. Celkové náklady: 10,429 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – červen 2020.

Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-035

Předmětem akce bude kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 495-035 přes vodní tok Kolelač, mezi Pitínem a Hrádkem na Vlárské dráze, který je místní částí města Slavičín. Realizovány budou také stavební úpravy navazujících částí silnice č. II/495, v celkové délce 90 metrů. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový most s ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů. Na mostě bude osazeno ocelové silniční zábradlí. Součástí akce bude také odvodnění mostu a opevnění svahu a koryta vodního toku. Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu. Doprava bude převedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice, řízena bude kyvadlově semafory. Vodní tok bude provizorně zatrubněn. Celkové náklady: 18,574 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – červen 2020.

Tisková zpráva Zlínského kraje

Ilustrační foto: Archiv KNZ