Radní Michaela Blahová informovala zastupitele o jednáních se starosty obcí k sociálním potřebám obyvatel

13.09.2019 09:37

ZLÍNSKÝ KRAJ – Na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje v pondělí 9. září, kde zastupitelé většinově schválili aktualizaci Akčního plánu sociálních služeb pro období 2019 až 2020, informovala radní Michaela Blahová, zodpovědná za resort sociálních věcí ,také o tom, že se uskutečnilo již sedm z celkem 13 naplánovaných jednání se zástupci obcí ohledně možnosti převodu stávajících krajských zařízení – domovů pro seniory.

„Stále probíhá sběr informací, kde si vyjasňujeme postoj obcí k možnosti převodu. Cílem je lepší provázanost s místem, kde jsou služby poskytovány a kde lidé žijí. Kvalitu a kapacitu služeb v žádném případě neohrožujeme,“ zdůraznila radní Michaela Blahová.

„Velmi si vážím toho, že většina starostů v místech, kde se již uskutečnila naše setkání, projevila živý zájem a považovali tato jednání za důležité z hlediska větší vzájemné informovanosti a provázanosti všech, kdo se v regionu podílející na poskytování sociálních služeb. Cením si toho, že starostové chápou nutnost reagovat na změny, protože oblast sociálních služeb je proměnlivá tak, jak se průběžně mění potřeby lidí a poptávka po konkrétních službách ve všech částech regionu,“ dodala radní.

Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz