O dotace na obnovu kulturních památek mohou zájemci žádat do konce února

03.01.2018 12:57

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Majitelé nemovitých kulturních památek, kteří by pro jejich obnovu v roce 2018 rádi čerpali dotace Ministerstva kultury ČR, mohou podávat své žádosti do 28. února. Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností administruje na Městském úřadě Valašské Klobouky odbor životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.
„Oproti letům minulým, kdy bylo možné žádosti na opravy, renovace a rekonstrukce kulturních památek předkládat až do konce dubna, bude v roce 2018 uzávěrka příjmu žádostí už o dva měsíce dříve. Rádi bychom proto předem informovali všechny majitele kulturních památek v naší správní oblasti, kteří zamýšlejí provádění oprav a obnov, aby si žádosti stihli připravit včas,“ obrátil se na potenciální příjemce dotace Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.
„Další změnou dotačního programu je úprava minimálního spolupodílu žadatele na financování projektu, a to z dřívějších 10% celkových nákladů na nových 20 procent. Výpočet kvót pro program vyhlašovaný ministerstvem proběhne až po přijetí státního rozpočtu. Žadatelé však již mohou začít s přípravou potřebných dokladů, k nimž patří mimo jiné závazné stanovisko oddělení školství a památkové péče,“ doplnila tisková mluvčí radnice Lenka Zvonková.
Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Uznat je možné i obnovu movité kulturní památky, pokud je pevně spojená se stavbou, která kulturní památkou prohlášena byla. Příkladem mohou být opravy oltářů nebo varhan v kostelech.
„V loňském roce bylo rozděleno 354 tisíc korun, z toho 140 tisíc putovalo do Brumova – Bylnice na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, 80 tisíc na restaurování hlavního oltáře kaple sv. Cyrila a Metoděje a 134 tisíc na opravu ohradní zdi u vlachovického kostela,“ dodal Josef Slánský.

Vlastimil Langer

Ohradní zeď ve Vlachovicích. Foto: www.valasskeklobouky.cz