Bude část ulice Vršava I zjednosměrněná ?

04.02.2020 11:24

ZLÍN - Oprávněné a věcné podněty a stížnosti obyvatel mohou sloužit i jako nástroj ke zlepšení nejen dopravní situace v různých lokalitách Zlína. Ne jinak je tomu i na Vršavě, kdy tamní občané upozorňují na možný tranzitní průjezd vozidel ulicí Vršava I.

Na popud stížností obyvatel město nechalo zpracovat návrh na zjednosměrnění části ulice Vršava I, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jižní Vršava po křižovatku s ulicí Střední Vršava. „Evidujeme stížnosti, kde občané popisují dopravní situaci na ulici Vršava I. Na základě žádostí převládá pocit, že v této oblasti dochází k nežádoucí tranzitní dopravě, tedy že si tudy řidiči zkracují cestu do centra. Zvýšený průjezd vozidel zejména v ranní dopravní špičce ve směru od Fryštáku do centra máme potvrzen několika měřeními intenzity provozu,“ sdělil důvod zpracování návrhu vedoucí odboru dopravy David Neulinger.  „Na veřejném projednání byli obyvatelé seznámeni s návrhem zjednosměrnění a mohli tak vznést připomínky nebo dotazy. Následně proběhlo dotazníkové šetření, ve kterém byli obyvatelé dotčené lokality osloveni formou hlasovacích lístků, kde měli možnost vyjádřit souhlas či nesouhlas s navrženým opatřením,“ doplnil radní Michal Čížek. Většina oslovených obyvatel se záměrem zjednosměrnění části ulice Vršava I vyjádřila souhlas. Na základě výsledků tedy odbor dopravy pokračuje v dalších krocích potřebných pro stanovení místní úpravy provozu. V záměru se bude snažit zohlednit mimo jiné i připomínku obyvatel, která zazněla na veřejném projednání i v anketě, a sice že není nutné zjednosměrňovat ulici Vršava II. Město k této připomínce přihlédne a zjednosměrnění by se mělo týkat pouze daného úseku ulice Vršava I v případě, že návrh bude schválen orgány státní správy Policií České republiky a Silničním správním úřadem.

Rudolf Maňas

Zdroj: MMZ , Tomáš Melzer