Analýza kvality ovzduší a hluku v Kroměříži nezaznamenala překročení limitů

28.06.2020 13:41

KROMĚŘÍŽ - Po dobu jedenácti měsíců získával Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě údaje o kvalitě ovzduší a míře hluku v Kroměříži. Výsledky zpracoval do odborné analýzy, z níž vyplynulo, že při monitoringu kvality ovzduší, ani v případě měření intenzity hluku nebyly překročeny zákonné limity.
„Zdravotní ústav kontroloval kvalitu ovzduší a hluk od 28. listopadu 2018 do 31. října 2019 ve stanici umístěné u Základní školy Kroměříž, 1. máje,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí a kvality života prostřednictvím objektivního zhodnocení kvality ovzduší a hluku ve městě Kroměříži a srovnání s údaji získávanými pravidelným měřením stanice Českého hydrometeorologického ústavu, která je v místní části Těšnovice.

„Náklady na provedení analýzy a zpracování výsledků jsou hrazeny z dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 920 tisíc korun, radnice se na úhradě podílí částkou 230 tisíc korun,“ informoval tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

S výsledky měření seznámili zástupci zdravotního ústavu členy zastupitelstva ve čtvrtek 25, června. Měření předcházela studie, která vytipovala místa s největším zatížením zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž bylo vybráno jedno – ZŠ Kroměříž, třída 1. máje. Na tomto místě byly po dobu 11 měsíců zjišťovány koncentrace prachu, oxidů dusíku, meteoparametrů (teplota, rychlost a směr větru, relativní vlhkost a tlak) a měření bylo doplněno manuálními odběry volného ovzduší pro stanovení dalších látek, např. těžkých kovů (hliník, arsen, kadmium, nikl a olovo).

Výsledek monitoringu ukázal, že žádná ze sledovaných škodlivin nepřekročila limity dané zákonem o ochraně ovzduší. Na základě provedeného statistického vyhodnocení pracovníci zdravotního ústavu konstatovali, že výsledky některých měření jsou ve městě stejné jako na stanici v Těšnovicích, ale některá data jsou nesrovnatelná vzhledem k rozdílným zdrojům škodlivin a různým podmínkám.
„Na základě těchto výsledků nepředpokládáme zavedení opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě. Z praxe víme, že opatření mají význam pouze tam, kde k překračování zákonného stavu dochází. V případě města Kroměříž by neměla dostatečnou efektivitu,“ uvádí se v závěrečné zprávě Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

„Do tří měsíců by se mělo uskutečnit veřejně projednání výsledků analýzy, které byla na jaře kvůli koronaviru zrušeno. Umožníme tak občanům města, aby se s problematikou detailně seznámili a k výsledkům se vyjádřili,“ doplnila Hebnarová.

Součástí projektu bylo i posouzení hlukové zátěže. Problematickým zdrojem hluku je podle studie silniční doprava, zvláště u páteřních komunikací a v nočních hodinách, naopak dálnice D1 nepůsobí podle zpracovatelů projektu vážnější problémy. Hluk ze železniční dopravy podle studie nepřináší městu významnou hlukovou zátěž. Minimalizaci hluku z dopravy by, podle doporučení, mohla přinést aplikace nízkohlučných povrchů komunikací nebo omezení průjezdu nákladní a autobusové dopravy kritickými místy. Jako ideální se podle závěrů studie jeví kombinace obou protihlukových opatření.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž