Město bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

18.12.2016 11:10

OTROKOVICE – Vyrovnaný rozpočet na příští rok schválili zastupitelé města Otrokovice. Celkové příjmy i výdaje činí 353 369 260 korun.
„Příjmy jsou tvořeny především výnosy z daní, místních poplatků, nájmů, odvodů a dotacemi od různých poskytovatelů,“ upřesnil vedoucí ekonomického oddělení Jaroslav Dokoupil, který návrh rozpočtu sestavoval.
Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města, jeho příspěvkových organizací a také pro podporu sdružení, spolků zajišťujících ve městě činnosti v sociální oblasti, v oblasti zdravotnictví, školství, sportu, kultury a zájmové činnosti. „Největší částka z běžných výdajů je vynaložena na výkon přenesené působnosti státu a výkon samosprávy města,“ vysvětlil Jaroslav Dokoupil. Z rozpočtu města je také mimo jiné zajišťována oblast veřejné dopravy v Otrokovicích a její návaznost na příměstskou dopravu.
„Rozpočet města na rok 2017 klade důraz na údržbu stávajícího majetku, a na to byla vyčleněna v rozpočtu na příští rok částka ve výši 27 milionů korun, což je nepatrné snížení proti rozpočtu roku 2016. Zde je však nutné zmínit, že některé investiční akce mají charakter oprav, i když svým rozsahem jsou investicemi,“ uvedl starosta města Jaroslav Budek. Závěrem dodal, že v roce 2016 došlo k podstatnému snížení zadlužení města o 36,5 mil. korun na stávajících 42,62 milionů korun.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.otrokovice.cz